Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VIPSAUNAS BV

Artikel 1.
Algemeen

1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Relaxbaden BV, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

4.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8.
Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.
Offertes en aanbiedingen

1.
Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.
Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

5.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3.
Koop op afstand

1.
Indien Wederpartij het product op afstand heeft gekocht dan kan de koopovereenkomst kosteloos (met uitzondering van het bepaalde in de leden 2,3 en 4) en zonder opgaaf van reden schriftelijk worden geannuleerd, binnen zeven werkdagen na ontvangst van het geleverde product. De annulering dient uiterlijk op de zevende werkdag na ontvangst van het product, door Gebruiker ontvangen te zijn.

2.
Bij annulering op grond van lid 1 van deze bepaling worden de kosten voor het ophalen van het product door gebruiker bij wederpartij in rekening gebracht.

3.
Uitsluiting recht op annuleringen: Leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing indien Gebruiker dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de Wederpartij heeft kenbaar gemaakt.

4.
Uitsluiting van het recht op annulering als in lid 3 is slechts mogelijk voor producten die:
a) door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijvoorbeeld indien het product uit de verpakking is gehaald niet meer op dezelfde verpakte wijze kan worden geretourneerd).

Artikel 4.
Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de
levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij
een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de overeenkomst.
2. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
3. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen
uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
factureren.
4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de
uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn
niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig
aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze
te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst
overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt
gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag
worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van
uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder
begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen
een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord
is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert
evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de
Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een
verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit
in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.
9. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden
is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade
(daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker
daardoor direct of indirect ontstaan.
10. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een
bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende
omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs,
ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is
opgegeven.
– Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de
overeenkomst;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker
toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende
verplichting ingevolge de wet;
– In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke
verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt
dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluitenALGEMENE VOORWAARDEN RELAXBADEN BV
van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is
om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de
aflevering langer dan drie maanden na de koop zal
plaatsvinden.
Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse
opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te
ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is
om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet
langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden.
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
Gebruiker kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is
Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen
van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien
Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot
opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten
daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling,
terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorg
dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden
aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij
toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is
toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de
Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij
zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van
deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij
Gebruiker anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van
betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor
zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten
laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over
zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen
danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding
of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de
Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk
annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte
zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de
Wederpartij in rekening worden gebracht.
Artikel 6 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van
de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn
verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen
als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 7 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds direct contant bij aflevering of vooraf per
bank te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van
een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim.
De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval
van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente.
In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van
1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval
de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de
Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen
te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte
in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
en incassokosten worden voldaan.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op.
6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten
worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien
Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte
kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde
zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle
verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen.
2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht
en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De
Wederpartij is niet bevoegd om de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige
andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs
van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
Gebruiker veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschadeALGEMENE VOORWAARDEN RELAXBADEN BV
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een
eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd
tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de
Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig
of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij
voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming
aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich
bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 9 Garanties, onderzoek en reclames
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan op het moment van levering
redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal
gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde
garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het
gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de
Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is
voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden
die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere
garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te
leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een
periode van 12 maanden na levering van het product, tenzij
partijen anders zijn overeengekomen. Indien het defect bestaat
uit een te vervangen onderdeel, dan ziet de garantie slechts toe
op de vervanging van dat onderdeel en niet op de installatie
daarvan, doch slechts voor zover de installatie eenvoudig door
Wederpartij zelf uitgevoerd kan worden. Indien vervanging van
het onderdeel door een specialist dient plaats te vinden, valt de
installatie tevens onder de garantie. Gebruiker beoordeelt zelf of
de installatie door een specialist uitgevoerd dient te worden.
Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft
die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie
beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt
verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de
garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,
inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de
Wederpartij in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is
ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan
door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of
derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel
hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden
bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien
deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak
op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg
is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of
temperaturen) et cetera.
4. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking
schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te
bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De
Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een
klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval
ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde
zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt
de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige
omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande
tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak
binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel,
indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke
kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter
keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel
daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de
Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij
gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren
en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij
Gebruiker anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan
komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de
onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor
gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de
Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend
kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
deze algemene voorwaarden.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet
verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal
driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds
beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 11 Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen
en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden
rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de
overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en
verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de
Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis
heeft gesteld.
Artikel 12 Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op
de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van
de Wederpartij worden gebracht. De Wederpartij is gehouden het
geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat
de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de
Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en
voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Mocht dit niet het geval blijken te zijn dan dient
de Wederpartij hiervan direct melding te maken aan Gebruiker
zodat de goederen direct weer kunnen worden teruggenomen.
Artikel 13 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere
dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen
dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht deALGEMENE VOORWAARDEN RELAXBADEN BV
Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan
de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan
een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich
tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.
Artikel 15 Vindplaats voorwaarden
Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Relaxbaden;
www.relaxbaden.nl/algemene-voorwaarden en kunnen u op
aanvraag worden toegezonden.